Lấy ngày tháng năm tự động

Trở về

 • 2 146

Việc lấy ngày tháng không phải là việc kho nếu bạn nắng vững một số hàm cơ bản trong javascript.

Lấy ngày tháng năm tự động

Tháng và năm có thể tiến hành lấy độc lập, riêng ngày sẽ được lấy dựa theo tháng và năm.

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Học Web Chuẩn</title>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
//Năm tự động điền vào select
  var seYear = $('#year');
  var date = new Date();
  var cur = date.getFullYear();

  seYear.append('<option value="">-- Year --</option>');
  for (i = cur; i >= 1900; i--) {
    seYear.append('<option value="'+i+'">'+i+'</option>');
  };
  
  //Tháng tự động điền vào select
  var seMonth = $('#month');
  var date = new Date();
  
  var month=new Array();
  month[1]="January";
  month[2]="February";
  month[3]="March";
  month[4]="April";
  month[5]="May";
  month[6]="June";
  month[7]="July";
  month[8]="August";
  month[9]="September";
  month[10]="October";
  month[11]="November";
  month[12]="December";

  seMonth.append('<option value="">-- Month --</option>');
  for (i = 12; i > 0; i--) {
    seMonth.append('<option value="'+i+'">'+month[i]+'</option>');
  };
  
  //Ngày tự động điền vào select
  function dayList(month,year) {
    var day = new Date(year, month, 0);
    return day.getDate();
  }  
  
  $('#year, #month').change(function(){
    //Đoạn code lấy id không viết bằng jQuery để phù hợp với đoạn code bên dưới
    var y = document.getElementById('year');
    var m = document.getElementById('month');
    var d = document.getElementById('day');
    
    var year = y.options[y.selectedIndex].value;
    var month = m.options[m.selectedIndex].value;
    var day = d.options[d.selectedIndex].value;
    if (day == ' ') {
      var days = (year == ' ' || month == ' ')? 31 : dayList(month,year);
      d.options.length = 0;
      d.options[d.options.length] = new Option('-- Day --',' ');
      for (var i = 1; i <= days; i++)
      d.options[d.options.length] = new Option(i,i);
    }
  });
});
</script>
</head>
<body>
<select name="year" id="year" size="1"></select>

<select name="month" id="month" size="1"></select>

<select name="day" id="day" size="1">
<option value=" " selected="selected">-- Day --</option>
</select>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Download file để thực hành

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *