Học web chuẩn

jQuery xóa cấu trúc HTML

Bài tập

 • Sử dụng kết quả của Bài tập thêm cấu trúc HTML, viết thêm một button mà khi click sẽ xóa nội dung của div vừa tạo gần nhất.
 • Hãy xử lý sao cho không được xóa cấu trúc HTML ban đầu.
 • HTML tham khảo:
  <!doctype html>
  <html lang="en">
  <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Học web chuẩn</title>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
  <script>
   $(function(){
    /* Code viết ở đây ↓ */
  
   });
  </script>
  </head>
  
  <body>
  <div class="box">
   <h3>Box title</h3>
   <ul class="list">
    <li>item 01</li>
    <li>item 02</li>
    <li>item 03</li>
    <li>item 04</li>
    <li>item 05</li>
    <li>item 06</li>
    <li>item 07</li>
   </ul>
  </div>
  <button type="button" id="remove">Remove</button> <button type="button" id="add">Add</button>
  </body>
  </html>

Hướng dẫn

Công thức chung

 • Bài giải này dựa trên bài học jQuery, các bạn cần học qua về jQuery để hiểu về bài tập này.
 • Trong bài tập, Học Web Chuẩn sẽ lồng ghép một số cách viết câu điều kiện, vòng lặp và function Javascript, ... mục đích giúp cho các bạn làm quen dần cách sử dụng những vấn đề này.
 • Trong bài giải các bạn cố gắng tập cho quen cách đặt biến, viết function, thay vì xử lý trực tiếp, sẽ giúp source code của mình tối ưu hơn.
 • Các bước xử lý:
  • Yêu cầu sao thì viết y như vậy, có nghĩa là bạn cần cấu trúc nó ra giấy cho dễ hình dung, VD đề bài kêu so sánh 2 số a và b, và xuất ra số lớn hơn. Thì việc trước mắt là cần có số a và b, xong cần phải so sánh nếu a lớn hơn thì sao? nếu a nhỏ hơn thì sao? kết quả sẽ xuất hiện ở đâu? bạn thể hiện ra giấy vấn đề này, sau khi thấy ổn thì tiến hành viết code.
  • Nếu ứng dụng phức tạp, thì cần chia nhỏ ứng dụng ra, bằng cách sử dụng function.