Học web chuẩn

Tester

Tạo background gradient - DEMO

text

Dạng gradient:

Vị trí

Kích cỡ