Học web chuẩn

Công cụ Tính toán - caculator

Tính tam xuất

A1
A2
B1
(B1 x A2) / A1
0

Tính % từ tỷ lệ

A
a%
B
(B x a%) / A
0%

Tính tỷ lệ từ %

A
a%
(b% x A) / a%
0
b%

Phép tính

A + B A - B A * B A / B (A + B)/2
0 0 0 0 0

Phép tính nhiều giá trị

A1 + A2 + ... + An (A1 + A2 + ... + An) / n
0 0