Ví dụ về các tag table

Table - mặc định

<table>
<tr>
 <td>01</td>
</tr>
</table>
01

Table - border 0

<table border="0">
<tr>
 <td>01</td>
</tr>
</table>
01

Table - border 1

<table border="1">
<tr>
 <td>01</td>
</tr>
</table>
01

Table - border 4

<table border="4">
<tr>
 <td>01</td>
</tr>
</table>
01

Table 1x3 (một hàng, ba cột)

<table border="1">
<tr>
 <td>01</td>
 <td>11</td>
 <td>21</td>
</tr>
</table>
01 11 21

Table 2x3 (hai hàng, ba cột)

<table border="1">
<tr>
 <td>01</td>
 <td>11</td>
 <td>21</td>
</tr>
<tr>
 <td>02</td>
 <td>12</td>
 <td>22</td>
</tr>
</table>
01 11 21
02 12 22

Table 2x2 (hai hàng, hai cột)

<table border="1">
<tr>
 <td>01</td>
 <td>11</td>
</tr>  
<tr>
 <td>02</td>
 <td>12</td>
</tr>
</table>
01 11
02 12

Table - sử dụng cellpadding

<table border="1" cellpadding="10">
<tr>
 <td>01</td>
 <td>11</td>
</tr>  
<tr>
 <td>02</td>
 <td>12</td>
</tr>
</table>
01 11
02 12

Table - sử dụng cellspacing

<table border="1" cellspacing="10">
<tr>
 <td>01</td>
 <td>11</td>
</tr>  
<tr>
 <td>02</td>
 <td>12</td>
</tr>
</table>
01 11
02 12

Table - <th> ngang

<table border="1">
<tr>
 <th>STT</th>
 <th>Tên</th>
 <th>Lớp</th>
</tr>
<tr>
 <td>01</td>
 <td>Nguyễn Văn A</td>
 <td>Web chuẩn</td>
</tr>
</table>
STT Tên Lớp
01 Nguyễn Văn A Web chuẩn

Table - <th> dọc

<table border="1">
<tr>
 <th>STT</th>
 <th>01</th>
</tr>
<tr>
 <td>Tên</td>
 <td>Nguyễn Văn A</td>
</tr>
<tr>
 <th>Lớp</th>
 <td>Web chuẩn</td>
</tr>
</table>
STT Tên
01 Nguyễn Văn A
Lớp Web chuẩn

Table - hợp nhất 2 cột - colspan

<table border="1">
<tr>
 <th>Mã</th>
 <th colspan="2">Môn học</th>
</tr>
<tr>
 <td>01</td>
 <td>XHTML</td>
 <td>CSS</td>
</tr>
</table>
Môn học
01 XHTML CSS

Table - hợp nhất 2 hàng - rowspan

<table border="1">
<tr>
 <th>Mã</th>
 <td>01</td>
</tr>
<tr>
 <th rowspan="2">Môn học:</th>
 <td>XHTML</td>
</tr>
<tr>
 <td>CSS</td>
</tr>
</table>
01
Môn học: XHTML
CSS

Table - hợp nhất 4 hàng

<table border="1">
<tr>
 <th>Mã</th>
 <td>01</td>
</tr>
<tr>
 <th rowspan="4">Môn học:</th>
 <td>XHTML</td>
</tr>
<tr>
 <td>CSS</td>
</tr>
<tr>
 <td>CSS</td>
</tr>
<tr>
 <td>CSS</td>
</tr>
</table>
01
Môn học: XHTML
CSS
CSS
CSS

Table - hợp nhất 4 hàng - align left

<table border="1">
<tr>
 <th align="left">Mã</th>
 <td align="left">01</td>
</tr>
<tr>
 <th rowspan="4">Môn học:</th>
 <td>XHTML</td>
</tr>
<tr>
 <td>CSS</td>
</tr>
<tr>
 <td>CSS</td>
</tr>
<tr>
 <td>CSS</td>
</tr>
</table>
01
Môn học: XHTML
CSS
CSS
CSS

Table - hợp nhất 4 hàng - align right

<table border="1">
<tr>
 <th align="right">Mã</th>
 <td align="right">01</td>
</tr>
<tr>
 <th rowspan="4">Môn học:</th>
 <td align="right">XHTML</td>
</tr>
<tr>
 <td align="right">CSS</td>
</tr>
<tr>
 <td align="right">CSS</td>
</tr>
<tr>
 <td align="right">CSS</td>
</tr>
</table>
01
Môn học: XHTML
CSS
CSS
CSS

Table - hợp nhất 4 hàng - align center

<table border="1">
<tr>
 <th align="center">Mã</th>
 <td align="center">01</td>
</tr>
<tr>
 <th rowspan="4">Môn học:</th>
 <td>XHTML</td>
</tr>
<tr>
 <td>CSS</td>
</tr>
<tr>
 <td>CSS</td>
</tr>
<tr>
 <td>CSS</td>
</tr>
</table>
01
Môn học: XHTML
CSS
CSS
CSS