Định nghĩa và sử dụng

MIME viết tắt của "Multipurpose Internet Mail Extensions" là một chuẩn Internet về định dạng cho thư điện tử, hầu như mọi thư điện tử Internet được truyền qua giao thức SMTP theo định dạng MIME

Type/sub-type Extension
application/envoy evy
application/fractals fif
application/futuresplash spl
application/hta hta
application/internet-property-stream acx
application/mac-binhex40 hqx
application/msword doc
application/msword dot
application/octet-stream File chứa dữ liệu nhị phân
application/octet-stream bin
application/octet-stream class
application/octet-stream dms
application/octet-stream exe
application/octet-stream lha
application/octet-stream lzh
application/oda oda
application/olescript axs
application/pdf pdf
application/pics-rules prf
application/pkcs10 p10
application/pkix-crl crl
application/postscript ai
application/postscript eps
application/postscript ps
application/rtf rtf
application/set-
payment-initiation
setpay
application/set-
registration-initiation
setreg
application/vnd.ms-excel xla
application/vnd.ms-excel xlc
application/vnd.ms-excel xlm
application/vnd.ms-excel xls
application/vnd.ms-excel xlt
application/vnd.ms-excel xlw
application/vnd.ms-outlook msg
application/vnd.
ms-pkicertstore
sst
application/vnd.ms-pkiseccat cat
application/vnd.ms-pkistl stl
application/vnd.ms-powerpoint pot
application/vnd.ms-powerpoint pps
application/vnd.ms-powerpoint ppt
application/vnd.ms-project mpp
application/vnd.ms-works wcm
application/vnd.ms-works wdb
application/vnd.ms-works wks
application/vnd.ms-works wps
application/vnd.
openxmlformats-officedocument.
presentationml.presentation
pptx
application/vnd.
openxmlformats-officedocument.
spreadsheetml.sheet
xlsx
application/vnd.
openxmlformats-officedocument.
wordprocessingml.document
docx
application/winhlp hlp
application/x-bcpio bcpio
application/x-cdf cdf
application/x-compress z
application/x-compressed tgz
application/x-cpio cpio
application/x-csh csh
application/x-director dcr
application/x-director dir
application/x-director dxr
application/x-dvi dvi
application/x-gtar gtar
application/x-gzip gz
application/x-hdf hdf
application/x-internet-signup ins
application/x-internet-signup isp
application/x-iphone iii
application/x-javascript js
application/x-latex latex
application/x-msaccess mdb
application/x-mscardfile crd
application/x-msclip clp
application/x-msdownload dll
application/x-msmediaview m13
application/x-msmediaview m14
application/x-msmediaview mvb
application/x-msmetafile wmf
application/x-msmoney mny
application/x-mspublisher pub
application/x-msschedule scd
application/x-msterminal trm
application/x-mswrite wri
application/x-netcdf cdf
application/x-netcdf nc
application/x-perfmon pma
application/x-perfmon pmc
application/x-perfmon pml
application/x-perfmon pmr
application/x-perfmon pmw
application/x-pkcs12 p12
application/x-pkcs12 pfx
application/x-pkcs7-certificates p7b
application/x-pkcs7-certificates spc
application/x-pkcs7-certreqresp p7r
application/x-pkcs7-mime p7c
application/x-pkcs7-mime p7m
application/x-pkcs7-signature p7s
application/x-sh sh
application/x-shar shar
application/x-shockwave-flash swf
application/x-stuffit sit
application/x-sv4cpio sv4cpio
application/x-sv4crc sv4crc
application/x-tar tar
application/x-tcl tcl
application/x-tex tex
application/x-texinfo texi
application/x-texinfo texinfo
application/x-troff roff
application/x-troff t
application/x-troff tr
application/x-troff-man man
application/x-troff-me me
application/x-troff-ms ms
application/x-ustar ustar
application/x-wais-source src
application/x-x509-ca-cert cer
application/x-x509-ca-cert crt
application/x-x509-ca-cert der
application/ynd.ms-pkipko pko
application/zip zip
audio/basic au
audio/basic snd
audio/mid mid
audio/mid rmi
audio/mpeg mp3
audio/x-aiff aif
audio/x-aiff aifc
audio/x-aiff aiff
audio/x-mpegurl m3u
audio/x-pn-realaudio ra
audio/x-pn-realaudio ram
audio/x-wav wav
image/bmp bmp
image/cis-cod cod
image/gif gif
image/ief ief
image/jpeg jpe
image/jpeg jpeg
image/jpeg jpg
image/pipeg jfif
image/png png
image/svg+xml svg
image/tiff tif
image/tiff tiff
image/x-cmu-raster ras
image/x-cmx cmx
image/x-icon ico
image/x-portable-anymap pnm
image/x-portable-bitmap pbm
image/x-portable-graymap pgm
image/x-portable-pixmap ppm
image/x-rgb rgb
image/x-xbitmap xbm
image/x-xpixmap xpm
image/x-xwindowdump xwd
message/rfc822 mht
message/rfc822 mhtml
message/rfc822 nws
text/css css
text/h323 323
text/html htm
text/html html
text/html stm
text/iuls uls
text/plain bas
text/plain c
text/plain h
text/plain txt
text/richtext rtx
text/scriptlet sct
text/tab-separated-values tsv
text/webviewhtml htt
text/x-component htc
text/x-setext etx
text/x-vcard vcf
video/mpeg mp2
video/mpeg mpa
video/mpeg mpe
video/mpeg mpeg
video/mpeg mpg
video/mpeg mpv2
video/quicktime mov
video/quicktime qt
video/x-la-asf lsf
video/x-la-asf lsx
video/x-ms-asf asf
video/x-ms-asf asr
video/x-ms-asf asx
video/x-msvideo avi
video/x-sgi-movie movie
x-world/x-vrml flr
x-world/x-vrml vrml
x-world/x-vrml wrl
x-world/x-vrml wrz
x-world/x-vrml xaf
x-world/x-vrml xof