Tag mới trong HTML5

Tag Mô tả Trạng thái
<article> Định nghĩa một bài viết, một nội dung riêng biệt. MỚI
<aside> Định nghĩa nội dung bên ngoài nội dung chính (thường là phần sidebar). MỚI
<audio> Định nghĩa âm thanh, như nhạc hay trường audio khác.. MỚI
<canvas> Được dùng để hiển thị đồ họa. MỚI
<command> Định nghĩa một nút lệnh, giống như một Radiobutton, hộp kiểm, hoặc một button. MỚI
<datalist> Định nghĩa một danh sách tùy chọn, sử dụng thành phần này cùng với các thành phần input. MỚI
<details> Xác định thêm chi tiết hoặc điều khiển có thể được ẩn hoặc hiển thị theo yêu cầu. MỚI
<embed> Xác định nội dung nhúng như một plugin. MỚI
<figcaption> Xác định một chú thích cho tag figure. MỚI
<figure> Xác định các nội dung liên quan mạch lạc với nhau, như hình ảnh, sơ đồ, code,... MỚI
<footer> Định nghĩa khu vực footer (phần cuối) của trang. MỚI
<header> Định nghĩa khu vực header (phần đầu) của trang. MỚI
<hgroup> Định nghĩa một nhóm các tiêu đề. MỚI
<keygen> Xác định một cặp trường khóa chính sử dụng cho form. MỚI
<mark> Xác định văn bản được đánh dấu, sử dụng khi muốn làm nổi bật văn bản của mình. MỚI
<meter> Định nghĩa một phép đo. Sử dụng chỉ cho phép đo với giá trị tối thiểu và tối đa. MỚI
<nav> Định nghĩa link danh mục (navigation) MỚI
<output> Đại diện cho kết quả của phép tính (giống như được thực hiện bởi script). MỚI
<progress> Mô tả tiến trình làm việc. MỚI
<rp> Hiển thị những nội dung bên trong khi trình duyệt không hỗ trợ ruby. MỚI
<rt> Định nghĩa một lời giải thích hoặc cách phát âm của các ký tự (đối với kiểu chữ Đông Á). MỚI
<ruby> Định nghĩa một chú thích ruby (đối với kiểu chữ Đông Á). Chú thích Ruby được sử dụng trong khu vực Đông Á, hiển thị cách phát âm của các ký tự Đông Á. MỚI
<section> Định nghĩa một khu vực (vùng bao). MỚI
<source> Xác định nguồn cho một media. MỚI
<summary> Xác định một tiêu đề cho các thành phần details, được sử dụng để mô tả chi tiết về tài liệu, hoặc các bộ phận của tài liệu. MỚI
<time> Xác định thời gian, ngày tháng, hoặc năm sinh. MỚI
<video> Xác định một video, chẳng hạn như một đoạn phim hoặc một trường video. MỚI
<wbr> Xác định text quá dài sẽ tự động xuống hàng (không tràn layout) MỚI

Những tag tương tự HTML4 / XHTML

Tag Mô tả Trạng thái
<!--...--> Xác định một comment, một chú thích. KHÔNG ĐỔI
<!DOCTYPE> Xác định mẫu cho văn bản HTML. THAY ĐỔI
<a> Xác định một liên kết. THAY ĐỔI
<abbr> Mô tả cụm từ viết tắt. KHÔNG ĐỔI
<address> Xác định thông tin liên hệ (địa chỉ, mail, điện thoại,...). THAY ĐỔI
<area /> Xác định vùng bên trong map của image. THAY ĐỔI
<b> Hiển thị text đậm. KHÔNG ĐỔI
<base /> Xác định một địa chỉ mặc định hay một mục tiêu mặc định cho tất cả link trên trang. KHÔNG ĐỔI
<bdo> Xác định hướng của text (từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái). KHÔNG ĐỔI
<blockquote> Xác định một đoạn trích dẫn dài. KHÔNG ĐỔI
<body> Xác định phần thân của văn bản HTML. THAY ĐỔI
<br /> Ngắt một đoạn text xuống hàng. KHÔNG ĐỔI
<button> Xác định một button. THAY ĐỔI
<caption> Xác định một chú thích cho table. THAY ĐỔI
<cite> Xác định một câu trích dẫn. KHÔNG ĐỔI
<code> Xác định text giống code trong máy tính. KHÔNG ĐỔI
<col /> Xác định giá trị cột trong table. THAY ĐỔI
<colgroup> Xác định một nhóm cột trong table cho cùng định dạng. THAY ĐỔI
<dd> Xác định một mô tả đề mục trong danh sách (xem như phần nội dung trong danh sách). KHÔNG ĐỔI
<del> Hiển thị đường gạch bỏ text. KHÔNG ĐỔI
<dfn> Xác định một thuật ngữ. KHÔNG ĐỔI
<div> Xác định một phân chia khu vực hay một vùng trong văn bản. THAY ĐỔI
<dl> Xác định một danh sách (definition list). KHÔNG ĐỔI
<dt> Xác định một đề mục trong danh sách (xem như phần tiêu đề trong danh sách). KHÔNG ĐỔI
<em> Xác định text nhấn mạnh. KHÔNG ĐỔI
<fieldset> Được dùng để nhóm các thành phần bên trong form một cách hợp lý. THAY ĐỔI
<form> Xác định một form html cho người dùng nhập THAY ĐỔI
<h1> tới <h6> Xác định tiêu đề html. THAY ĐỔI
<head> Xác định, khai báo thông tin về văn bản HTML. THAY ĐỔI
<hr /> Tạo một đường ngang. THAY ĐỔI
<html> Xác định một văn bản html. THAY ĐỔI
<i> Hiển thị chữ in nghiên. THAY ĐỔI
<iframe> Xác định một khung nội tuyến. THAY ĐỔI
<img /> Hiển thị một image. THAY ĐỔI
<input /> Xác định một điều khiển nhập. THAY ĐỔI
<ins> Xác định việc chèn text. KHÔNG ĐỔI
<isindex> Xác định một chỉ mục tìm kiếm liên quan đến văn bản. KHÔNG ĐỔI
<kbd> Hiển thị text kiểu bàn phím. KHÔNG ĐỔI
<label> Tạo một nhãn cho thành phần input. THAY ĐỔI
<legend> Xác định một chú thích cho một phần tử fieldset. THAY ĐỔI
<li> Xác định danh sách item. THAY ĐỔI
<link /> Xác định một liên kết. THAY ĐỔI
<map> Xác định map cho image. THAY ĐỔI
<menu> Xác định danh sách menu. THAY ĐỔI
<meta /> Xác định siêu dữ liệu về một văn bản HTML. THAY ĐỔI
<noscript> Xác định một nội dung thay thế khi trình duyệt không hỗ trợ hoặc người dụng vô hiệu hóa script. KHÔNG ĐỔI
<object> Xác định một đối tượng nhúng. THAY ĐỔI
<ol> Xác định danh sách có thứ tự. THAY ĐỔI
<optgroup> Xác định một nhóm các tùy chọn liên quan trong một select. KHÔNG ĐỔI
<option> Xác định một tùy chọn trong một select. THAY ĐỔI
<p> Xác định một đoạn văn. THAY ĐỔI
<param /> Xác định một tham số cho một đối tượng. THAY ĐỔI
<pre> Xác định văn bản định dạng sẵn. THAY ĐỔI
<q> Định nghĩa một đoạn trích dẫn ngắn.. KHÔNG ĐỔI
<samp> Hiển thị text kiểu sample trong máy tính. KHÔNG ĐỔI
<script> Xác định một script. THAY ĐỔI
<select> Xác định danh sách lựa chọn. THAY ĐỔI
<small> Hiển thị text nhỏ. THAY ĐỔI
<span> Được sử dụng để nhóm các inline trong văn bản HTML.. KHÔNG ĐỔI
<strong> Hiển thị text đậm (mục đích nhấn mạnh). THAY ĐỔI
<style> Xác định thông tin style cho văn bản. THAY ĐỔI
<sub> Hiển thị text lệch bên dưới. KHÔNG ĐỔI
<sup> Hiển thị text lệch bên trên. KHÔNG ĐỔI
<table> Xác định một table. THAY ĐỔI
<tbody> Xác định một nhóm nội dung của table. THAY ĐỔI
<td> Xác định một phần tử nội dung của table. THAY ĐỔI
<textarea> Xác định một vùng điều khiển nhập text. THAY ĐỔI
<tfoot> Một nhóm nội dung cuối của table. THAY ĐỔI
<th> Xác định một phần tử tiêu đề của table. THAY ĐỔI
<thead> Một nhóm phần tử tiêu đề của table. THAY ĐỔI
<title> Xác định một tiêu đề của văn bản HTML. KHÔNG ĐỔI
<tr> Xác định một hàng của table. THAY ĐỔI
<ul> Xác định danh sách không thứ tự. THAY ĐỔI
<var> Xác định phần giá trị của text KHÔNG ĐỔI

Những tag không được hỗ trợ trong HTML5

Tag Mô tả Trạng thái Nên thay thế
<acronym> Mô tả từ viết tắt. X <abbr>
<applet> Xác định applet (nhúng JAVA). X <embed>, <object>
<basefont /> Xác định font, màu sắc, hay kích cỡ mặc định của text trong trang. X font
<big> Hiển thị text lớn. X font-size
<center> Canh giữa text. X text-align
<dir> Xác định danh sách thư mục. X <ul>
<font> Xác định font, màu sắc, và kích cỡ cho text. X font
<frame> Xác định một frame trong một khung (frameset). X <iframe>
<frameset> Xác định một khung (frameset). X <iframe>
<noframes> Xác định một nội dung thay thế khi trình duyệt không hỗ trợ hoặc người dụng vô hiệu hóa frame. X -
<s> Hiển thị gạch ngang text. X text-decoration
<strike> Hiển thị gạch ngang text. X <del>
<tt> Xác định teletype text (kiểu chữ văn bản máy). X -
<u> Hiển thị gạch dưới text. X text-decoration

Đầu trang