Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <style> được dùng để định dạng một văn bản HTML.
  • Bên trong thành phần <style>, tùy bạn định dạng như thế nào, mà văn bản HTML sẽ hiển thị trên trình duyệt trên trình duyệt như thế ấy.
  • Tham số bắt buộc bên trong thành phần <style> chỉ cần "text/css".

Ta có thể sử dụng liên kết <link /> để định dạng bên ngoài văn bản HTML.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
- ● Thuộc tính scoped là thuộc tính mới trong HTML5.

Cấu trúc

Thành phần <style> được đặt bên trong thành phần <head>.

<head>
<style type="text/css">
</style>
</head>

Ví dụ

Html viết:

<html>
<head>
<style type="text/css">
p { color: red; }
</style>
</head>
<body>
<p>Đây là đoạn văn bản.</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Đây là đoạn văn bản.

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<style> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <style thuoctinh="giatri"></style>

Thuộc tính bắt buộc

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
type text/css type="text/css" Xác định Kiểu định dạng của <style>.

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính mới (Mới)
scoped scoped scoped="scoped" Chỉ định rằng style chỉ áp dụng cho thành phần cha của thành phần và thành phần con của thành phần đó.
Thuộc tính như HTML4.01
media Truy vấn media media="screen" Xác định mục tiêu URL cho media/device.
Giá trị mặc định là: all.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5