Định nghĩa và sử dụng

 • Tag <table> được dùng để tạo một bảng HTML
 • Tag <table> đơn giản có chứa một hoặc nhiều <tr>, <th><td>, trong đó:

  • <tr> xác định hàng của table.
  • <th> xác định phần tử tiêu đề của table.
  • <td> xác định phần tử nội dung của table
 • Một table phức tạp có thể bao gồm nhiều thành phần khác, gồm: <caption>, <col>, <colgroup>, <thead>, <tfoot>, và <tbody>.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
- ● Đa số thuộc tính tùy chọn không được hỗ trợ trong HTML5.

Cấu trúc

<table></table>

Ví dụ phần tử tiêu đề <th> theo chiều ngang

Xem thêm ví dụ

Html viết:

<table>
<tr>
<th>A</th>
<th>B</th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>10</td>
</tr>
</table>

Hiển thị trình duyệt:

A B
1 5
9 10

Ví dụ phần tử tiêu đề <th> theo chiều dọc

Xem thêm ví dụ

Html viết:

<table>
<tr>
<th>A</th>
<td>1</td>
<td>3</td>
</tr>

<tr>
<th>B</th>
<td>2</td>
<td>4</td>
</tr>
</table>

Hiển thị trình duyệt:

A 1 2
B 3 4

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer 6
 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

<table> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <table thuoctinh="giatri"></table>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính như HTML4.01
summary Text summary="Tóm tắt" Xác định bảng tóm tắt nội dung của <table>
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
align left
center
right
align="left" Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính text-align của css để thay thế.
bgcolor rgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
bgcolor="#ff0000" Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính background-color của css để thay thế.
border pixels border="1" Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính border của css để thay thế.
cellpadding pixels cellpadding="2px" Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính padding của css để thay thế.
cellspacing pixels cellspacing="2px" Không hỗ trợ trong HTML5.
frame void
above
below
hsides
lhs
rhs
vsides
box
border
frame="above" Không hỗ trợ trong HTML5.
rules none
groups
rows
cols
all
rules="group" Không hỗ trợ trong HTML5.
width pixels
%
width="100px" Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính width của css để thay thế.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5