<optgroup>

Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <optgroup> dùng để nhóm các tùy chọn (option) trong danh sách chọn lựa select (danh sách thả xuống).
  • Nếu có một danh sách tùy chọn dài, việc nhóm các tùy chọn cùng loại sẽ dễ dàng quản lý và sử dụng hơn.
  • Sử dụng thuộc tính bắt buộc "label" để đặt tiêu đề cho các nhóm tùy chọn.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
Không có sự khác biệt.

Cấu trúc

Tag <optgroup> được viết bên trong tag <select> và bao ngoài các tag <option>.

<select>
<optgroup>
<option></option>
<option></option>
<option></option>
</optgroup>
</select>

Html viết:

<select>
<optgroup label="Danh sách số">
<option>Danh sách 01</option>
<option>Danh sách 02</option>
<option>Danh sách 03</option>
<option>Danh sách 03</option>
</optgroup>

<optgroup label="Danh sách chữ">
<option>Danh sách A</option>
<option>Danh sách B</option>
<option>Danh sách C</option>
</optgroup>
</select>

Hiển thị trình duyệt:

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<optgroup> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <optgroup thuoctinh="giatri"></optgroup>

Thuộc tính bắt buộc

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
label Text label="optLabel" tiêu đề mô tả cho nhóm tùy chọn.

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
disabled disabled disabled="disabled" Xác định danh sách thả xuống không hiển thị.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5