Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <div> định nghĩa một phân chia khu vực hay một vùng trong văn bản HTML.
  • Tag <div> thường được dùng để nhóm các thành phần nội dung thành một khối để định dạng bằng css.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
● Thuộc tính align không khuyến khích sử dụng. ● Thuộc tính align không được hỗ trợ trong HTML5.

Cấu trúc

<div></div>

Ví dụ

Html viết:

<div>
<h3>Đây là tiêu đề</h3>
<p>Đây là đoạn văn.</p>
</div>

Hiển thị trình duyệt:

Đây là tiêu đề

Đây là đoạn văn.

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<div> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <div thuoctinh="giatri"></div>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
align left
right
center
justify
char
align="left" Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính text-align của css để thay thế.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5