Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <hr /> tạo một đường nằm ngang, bên trong trang HTML.
  • Tag <hr /> có thể được sử dụng để tách nội dung bên trong trang HTML.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
● <hr /> hiển thị một đường ngang. ● <hr /> hiển thị một đường ngang và định nghĩa sự thay đổi trong nội dung.
● Các thuộc tính tùy chọn không khuyến khích sử dụng. ● Các thuộc tính tùy chọn không được hỗ trợ trong HTML5.

Cấu trúc

<hr />

Ví dụ

Html viết:

<p>Đây là nội dung của HTML4</p>
<hr />
<p>Đây là nội dung của HTML5</p>

Hiển thị trình duyệt:

Đây là nội dung của HTML4


Đây là nội dung của HTML5

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<hr /> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.
Tuy nhiên <hr /> sẽ hiển thị không giống nhau giữa các trình duyệt

Thuộc tính

Cách sử dụng: <hr thuoctinh="giatri" />

Thuộc tính tùy chọn

Không được hỗ trợ trong DTD Strict

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
align left
center
right
align="left" Không hỗ trợ trong HTML5
Sử dụng thuộc tính text-align của css để thay thế.
noshade noshade noshade="noshade" Không hỗ trợ trong HTML5
Sử dụng thuộc tính text-decoration của css để thay thế.
size pixels size="50px" Không hỗ trợ trong HTML5
Sử dụng thuộc tính font-size của css để thay thế.
width pixels
%
width="50px" Không hỗ trợ trong HTML5
Sử dụng thuộc tính width của css để thay thế.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5