Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <area /> xác định một vùng bên trong image-map.
    Image-map là hình trong đó có những khu vực có thể click được.
  • Các <area /> luôn được lồng bên trong tag <map>

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
- ● Trong HTML5 có một số thuộc tính mới, và một số thuộc tính không được hỗ trợ.

Cấu trúc

<map name="tên map">
<area shape="hình dạng map" coords="tọa độ map" href="liên kết" alt="" />
</map>

Html viết:

<p><img src="images/img_planet.gif" alt="planet" border="0" usemap="#Map" />
<map name="Map" id="Map">
<area shape="circle" coords="100,80,52" href="tag_area.php" alt="Planet" />
</map></p>

Link chỉ trong khu vực <area /> (bên trong đường viền của hành tinh)

Hiển thị trình duyệt:

Space Planet

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

Tag <area /> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <area thuoctinh="giatri" />

Thuộc tính bắt buộc

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
alt Text alt="Đây là alt" Xác định text alternate cho area.

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính mới (Mới)
hreflang mã ngôn ngữ lang hreflang="vi" Xác định ngôn ngữ cho mục tiêu liên kết
media Truy vấn media media="screen" Xác định mục tiêu URL cho media/device.
Giá trị mặc định là: all.
rel alternate rel="alternate" Liên kết tới một phiên bản thay thể của văn bản.
author rel="author" Liên kết tới tác giả của văn bản.
bookmark rel="bookmark" Sử dụng cho liên kết đán dấu trang (bookmark)
external rel="external" Sử dụng cho liên kết ngoài trang.
help rel="help" Liên kết tới văn bản trợ giúp
license rel="license" Liên kết tới thông tin bản quyền, văn bản cho phép.
next rel="next" Liên kết kế tiếp.
nofollow rel="nofollow" Liên kết tới một tài liệu không xác nhận (không được phép), thường dành cho bộ máy tìm kiếm.
noreferrer rel="noreferrer" Ngăn không cho trình duyệt gửi một HTTP liên quan tới header nếu người dùng click vào liên kết.
prefetch rel="prefetch" Xác định mục tiêu văn bản nên được lưu trữ
prev rel="prev" Liên kết vừa qua.
search rel="search" Liên kết tới công cụ tìm kiếm cho văn bản.
tag rel="tag" Xác định từ khóa cho tài liệu hiện hành.
type Kiểu MIME type="image/gif" Xác định kiểu MIME cho mục tiêu URL.
Thuộc tính như HTML4.01
coords Tọa độ coords="0,111,122" Xác định tọa độ của area.
href URL href="index.html" Xác định URL đến của một liên kết trong một area.
shape default
rect
circle
poly
shape="rect" Xác định hình dạng của area.
target _blank
_parent
_self
_top
target="_blank" Xác định nơi để mở trang liên kết quy định tại các thuộc tính href.
Không được hỗ trợ trong DTD Strict
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
nohref nohref nohref="nohref" Không hỗ trợ trong HTML5.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5