Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <option> định nghĩa một tùy chọn trong danh sách chọn lựa (danh sách thả xuống).
  • Tag <option> bên trong thành phần select, định nghĩa giá trị tùy chọn trong danh sách.
  • Tag <select> và <option> được thường được đặt trong <form> cho người dùng lựa chọn danh sách.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
- ● Thành phần <option> sử dụng được trong <datalist>.

Cấu trúc

Tag <option> được viết bên trong tag <select>.

<select>
<option></option>
</select>

Html viết:

<select>
<option>Danh sách 01</option>
<option>Danh sách 02</option>
<option>Danh sách 03</option>
<option>Danh sách 03</option>
</select>

Hiển thị trình duyệt:

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<option> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Các thuộc tính của <select> (mới trong HTML5) được hỗ trợ bởi trình duyệt và hệ điều hành:

  Internet Explorer Firefox Opera Chrome Safari IOS Android Window Phone
autofocus X X 10 6 5.1 3.1 1.5 8
form X 4 10 10 5.1 5.1 4.0 X

Thuộc tính

Cách sử dụng: <option thuoctinh="giatri"></option>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
disabled disabled disabled="disabled" Xác định danh sách thả xuống không hiển thị.
label Text label="optLabel" Xác định nhãn cho tùy chon.
selected selected selected="selected" Xác định một tùy chọn được chọn mặc định.
value Text value="optValue" Xác định giá trị của tùy chọn (sẽ được gửi tới server khi submit).

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5