<textarea>

Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <textarea> dùng để nhập nhiều dòng văn bản.
  • Tag <textarea> có thể chứa được nhiều ký tự và làm cho văn bản có một chiều rộng cố định (thường là font Courier).
  • Kích thước của vùng văn bản có thể được xác định bởi các thuộc tính rowscols, và cũng có thể điều chỉnh thông qua widthheight trong css

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
- ● HTML5 có thêm vài thuộc tính mới.

Cấu trúc

<textarea></textarea>

Html viết:

<textarea rows="5" cols="20">Bạn đang xem tag html textarea, là text có thể nhập được văn bản, và có thể chứa rất nhiều dòng...</textarea>

Hiển thị trình duyệt:

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<textarea> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <textarea thuoctinh="giatri"></textarea>

Thuộc tính bắt buộc

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
cols Số cols="20" Xác định chiều rộng hiển thị của <textarea>.
rows Số rows="20" Xác định số hàng hiển thị của <textarea>.

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính mới (Mới)
autofocus autofocus autofocus="autofocus" Xác định một trường <textarea> được "focus" khi tải trang.
dirname Tên trường dirname="fieldName" Xác định tên của một trường nhập có chứa các hướng văn bản của các vùng <textarea>.
form Tên form form="formName" Xác định trường <textarea> thuộc về form nào.
maxlength Số maxlength="200" Xác định số ký tự lớn nhất cho phép trong <textarea>.
placeholder text placeholder="Chỉ chấp nhận số và chữ." Xác định một gợi ý cho người dùng nhâp liệu.
required required required="required" Xác định giá trị bắt buộc của trường <textarea>.
wrap hard
soft
wrap="soft" Xác định vùng văn bản được gói bằng cách nào.
Thuộc tính như HTML4.01
disabled disabled disabled="disabled" Xác định vùng <textarea> không hiển thị.
name tên của textarea name="texName" Xác định tên của <textarea>.
readonly readonly readonly="readonly" Xác định vùng <textarea> chỉ được đọc.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5