Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <button> được dùng để tạo nút nhấn.
  • Tag <button> có thể chứa text hay image, đây là điểm khác biệt giữa tag này và <input />

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
- Trong HTML5 có một số thuộc tính mới.

Cấu trúc

<button type=""></button>

Html viết:

<button type="button">Click me!</button>

Hiển thị trình duyệt:

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<button> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.
Tuy nhiên nếu chúng ta sử dụng <button> trong form HTML để submit giá trị, khi đó các trình duyệt khác nhau sẽ submit theo các cách khác nhau.
VD: Internet Explorer sẽ submit giá trị giữa <button> và </button>, còn các trình duyệt khác sẽ submit giá trị theo tham số value khai báo bên trong <button>

Thuộc tính

Cách sử dụng: <button thuoctinh="giatri"></button>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính mới (Mới)
autofocus autofocus autofocus="autofocus" Xác định một nút được "focus" khi tải trang.
form Tên form form="formName" Xác định form nào được button điều khiển.
formaction URL formaction=" confirm.php" Xác định trang khi action tới.
formenctype application/x-www-form-urlencoded

multipart/ form-data

text/plain
formenctype=" text/plain" Xác định dữ liệu được mã hóa trước khi gửi tới máy chủ.
formmethod get
post
formmethod="post" Xác định phương thức truyền dữ liệu tới máy chủ.
formnovalidate formnovalidate formnovalidate=" formnovalidate" Kiểm tra giá trị nhập trước khi gửi.
formtarget _blank
_self
_parent
_top
formtarget="_blank" Xác định nơi để mở một link khi action dữ liệu.
Thuộc tính như HTML4.01
disabled disabled disabled="disabled" Chỉ định vô hiệu button
name tên name="submitBtn" Chỉ định tên cho button
type button
reset
submit
type="submit" Chỉ định kiểu của button
button: nút nhấn
reset: nút reset form
submit: nút submit form.
value giá trị, có thể bằng chữ hay số value="Gửi" Chỉ định các giá trị cơ bản của button
Không hỗ trợ trong trình duyệt IE.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5