<datalist>

Định nghĩa và sử dụng

 • Tag <datalist> định nghĩa một danh sách tùy chọn.
 • Tag <datalist> được sử dụng cùng với các thành phần <input /> nhằm xác định giá trị các thành phần <input /> có thể có (tương tự như <select> - <option>).
 • Sử dụng thuộc tính list trong <input /> để cho biết thành phần <input /> nào liên quan đến <datalist>.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
● Không hỗ trợ ● Đây là tag mới trong HTML5

Cấu trúc

<input list="datalistID" />
<datalist id="datalistID">
<option value=""></option>
</datalist>

Ví dụ

Xem ví dụ

Html viết:

<input list="html" />
<datalist id="html">
<option value="Học HTML"></option>
<option value="Tham khảo HTML"></option>
<option value="Ví dụ HTML"></option>
<option value="Thực hành HTML"></option>
</datalist>

Trình duyệt hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <datalist>:

Trình duyệt dành cho PC:

 • Internet Explorer10
 • Firefox4
 • Opera10
 • Google Chrome20
 • Safari6

Tag <datalist> được hỗ trợ trong một số trình duyệt, tuy nhiên vẫn chưa được hỗ trợ bởi trình duyệt Safari.

Thiết bị hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản hệ điều hành và trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <datalist>:

ĐIỆN THOẠI (SMARTPHONE)

Hệ điều hành

 • Window Phone8

Trình duyệt

 • firefox mobile8
 • Opera mobile10

MÁY TÍNH BẢNG (TABLETS)

Hệ điều hành

Chưa có hệ điều hành tablets nào hỗ trợ thẻ này.

Trình duyệt

 • firefox mobile10
 • Opera mobile11

Thuộc tính

Cách sử dụng: <datalist thuoctinh="giatri"></datalist>

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5