Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <q> định nghĩa một đoạn trích dẫn ngắn.
  • Trình duyệt sẽ chèn vào đoạn trích dẫn một cặp dấu ngoặc kép.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
Không có sự khác biệt.

Cấu trúc

<q></q>

Ví dụ

Html viết:

<p>Đây là một đoạn text <q>đây là đoạn trích dẫn</q></p>

Hiển thị trình duyệt:

Đây là một đoạn text "đây là đoạn trích dẫn"

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<q> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.
Chú ý: Trình duyệt Internet Explorer 8 (hoặc cao hơn) sẽ hỗ trợ thành phần <q> nếu !DOCTYPE là specified.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <q thuoctinh="giatri"></q>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
cite URL cite="www. hocwebchuan.com/" Xác định nguồn của đoạn trích dẫn.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5