<source />

Định nghĩa và sử dụng

Tag <source /> xác định nguồn cho thành phần media, như tag <video>, <audio>.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
● Không hỗ trợ ● Đây là tag mới trong HTML5

Cấu trúc

Sử dụng kèm với <video>

<video>
<source />
<video>

Sử dụng kèm với <audio>

<audio>
<source />
<audio>

Ví dụ

Xem ví dụ

Html viết:

<audio>
<source src="nhac.mp3" type="audio/mpeg" />
<audio>

Trình duyệt hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <source>:

Trình duyệt dành cho PC:

 • Internet Explorer9
 • Firefox3.6
 • Opera10.5
 • Google Chrome6
 • Safari5

Tag <source> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thiết bị hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản hệ điều hành và trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <source>:

ĐIỆN THOẠI (SMARTPHONE)

Hệ điều hành

 • IOS3.1
 • Android2.1
 • Window Phone7.5
 • BlackBerry6
 • Symbian5.3
 • WebOS1.4

Trình duyệt

 • firefox mobile8
 • Opera mobile11
 • Chrome mobile

MÁY TÍNH BẢNG (TABLETS)

Hệ điều hành

 • IOS3.2
 • Android3.2
 • BlackBerry10
 • WebOS3.0
 • PlayBook OS1.0

Trình duyệt

 • firefox mobile10
 • Opera mobile11
 • Chrome mobile

Thuộc tính

Cách sử dụng: <source thuoctinh="giatri" />

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
media Truy vấn media media="screen" Xác định mục tiêu URL cho media/device.
Giá trị mặc định là: all.
src URL src="media/audio.mp3" Xác định nguồn cho media.
type Loại MIME type="audio/mpeg" Xác định loại MIME cho media.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5