<address>

Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <address> xác định thông tin liên hệ cho tác giả hoặc chủ sở hữu của trang web, qua thông tin này người đọc có thể liên lạc với tác giả hoặc chủ sở hữu đó.
  • <address> có thể được thêm vào phần đầu (header) hay phần cuối (footer) của trang web.
  • Nếu thành phần <address> bên trong thành phần <article>, nó sẽ đại diện cho các thông tin liên lạc của tác giả / chủ sở hữu của trang web.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
● Không có thành phần <article>, do đó nó luôn luôn định nghĩa thông tin liên lạc của tác giả hay chủ sở hữu của trang web. -

Cấu trúc

<address></address>

Ví dụ

Html viết:

<address>Học web chuẩn<br />
Email: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a><br />
Địa chỉ: abc Nguyễn Văn A.<br />
Điện thoại: 0983.204274</address>

<a href="mailto:"></a>: khi click vào sẽ mở ra một form gửi mail.

Hiển thị trình duyệt:

Học web chuẩn
Email: [email protected]
Địa chỉ: abc Nguyễn Văn A.
Điện thoại: 0983.204274

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

Tag <address> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <address thuoctinh="giatri"></address>

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5