HTML Symbols

Định nghĩa và sử dụng

HTML symbols là những đoạn mã thay thế cho các ký tự, chèn vào văn bản HTML.

Mã ký tự Ký tự
" "
& &
&lt; <
&gt; >
&euro;
&nbsp;  
&Aacute; Á
&aacute; á
&Acirc; Â
&acirc; â
&acute; ´
&AElig; Æ
&aelig; æ
&Agrave; À
&agrave; à
&Aring; Å
&aring; å
&Atilde; Ã
&atilde; ã
&Auml; Ä
&auml; ä
&brvbar; ¦
&Ccedil; Ç
&ccedil; ç
&cedil; ¸
&cent; ¢
&circ; ˆ
&copy; ©
&curren; ¤
&deg; °
&divide; ÷
&Eacute; É
&eacute; é
&Ecirc; Ê
&ecirc; ê
&Egrave; È
&egrave; è
&ETH; Ð
&eth; ð
&Euml; Ë
&euml; ë
&euro;
&fnof; ƒ
&frac12; ½
&frac14; ¼
&frac34; ¾
&Iacute; Í
&iacute; í
&Icirc; Î
&icirc; î
&iexcl; ¡
&Igrave; Ì
&igrave; ì
&iquest; ¿
&Iuml; Ï
&iuml; ï
&laquo; «
&macr; ¯
&micro; µ
&middot; ·
&not; ¬
&Ntilde; Ñ
&ntilde; ñ
&Oacute; Ó
&oacute; ó
&Ocirc; Ô
&ocirc; ô
&OElig; Œ
&oelig; œ
&Ograve; Ò
&ograve; ò
&ordf; ª
&ordm; º
&Oslash; Ø
&oslash; ø
&Otilde; Õ
&otilde; õ
&Ouml; Ö
&ouml; ö
&para;
&plusmn; ±
&pound; £
&raquo; »
&reg; ®
&Scaron; Š
&scaron; š
&sect; §
&shy; ­
&sup1; ¹
&sup2; ²
&sup3; ³
&szlig; ß
&THORN; Þ
&thorn; þ
&tilde; ˜
&times; ×
&Uacute; Ú
&uacute; ú
&Ucirc; Û
&ucirc; û
&Ugrave; Ù
&ugrave; ù
&uml; ¨
&Uuml; Ü
&uuml; ü
&Yacute; Ý
&yacute; ý
&yen; ¥
&Yuml; Ÿ
&yuml; ÿ
&ensp;
&emsp;
&thinsp;
&zwnj;
&zwj;
&lrm;
&rlm;
&ndash;
&mdash;
&lsquo;
&rsquo;
&sbquo;
&ldquo;
&rdquo;
&bdquo;
&lsaquo;
&rsaquo;
&dagger;
&Dagger;
&permil;
&bull;
&hellip;
&Prime;
&prime;
&oline;
&frasl;
&weierp;
&image;
&real;
&trade;
&alefsym;
&larr;
&uarr;
&rarr;
&darr;
&harr;
&crarr;
&lArr;
&uArr;
&rArr;
&dArr;
&hArr;
&forall;
&part;
&exist;
&empty;
&nabla;
&isin;
&notin;
&ni;
&prod;
&sum;
&minus;
&lowast;
&radic;
&prop;
&infin;
&ang;
&and;
&or;
&cap;
&cup;
&int;
&there4;
&sim;
&cong;
&asymp;
&ne;
&equiv;
&le;
&ge;
&sub;
&sup;
&nsub;
&sube;
&supe;
&oplus;
&otimes;
&perp;
&hArr;
&sdot;
&lceil;
&rceil;
&lfloor;
&rfloor;
&lang;
&rang;
&loz;
&spades;
&clubs;
&hearts;
&diams;
&Alpha; Α
&alpha; α
&Beta; Β
&beta; β
&Gamma; Γ
&gamma; γ
&Delta; Δ
&delta; δ
&Epsilon; Ε
&epsilon; ε
&Zeta; Ζ
&zeta; ζ
&Eta; Η
&eta; η
&Theta; Θ
&theta; θ
&thetasym; ϑ
&Iota; Ι
&iota; ι
&Kappa; Κ
&kappa; κ
&Lambda; Λ
&lambda; λ
&Mu; Μ
&mu; μ
&Nu; Ν
&nu; ν
&Xi; Ξ
&xi; ξ
&Omicron; Ο
&omicron; ο
&Pi; Π
&pi; π
&piv; ϖ
&Rho; Ρ
&rho; ρ
&Sigma; Σ
&sigma; σ
&sigmaf; ς
&Tau; Τ
&tau; τ
&Upsilon; Υ
&upsilon; υ
&upsih; ϒ
&Phi; Φ
&phi; φ
&Chi; Χ
&chi; χ
&Psi; Ψ
&psi; ψ
&Omega; Ω
&omega; ω