THAM KHẢO

Tham khảo HTML/XHTML

Chúng ta có thể tham khảo hầu hết những gì liên quan đến HTML / XHTML / HTML5 được đề cập trong từng bài viết. Với mỗi chủ đề sẽ cho bạn định nghĩa, ví dụ, hay những thuộc tính kèm theo.

 • HTML4

  Tham khảo HTML sẽ cho chúng ta biết được đầy đủ hầu hết các tag, cách sử dụng các tag sao cho tối ưu nhất, bên cạnh đó là phần thuộc tính liên quan.

 • XHTML

  Tham khảo XHTML, cũng tương tự như phần HTML, tuy nhiên nó sẽ giúp chúng ta nhận biết rõ cách viết một số tag khác biệt, cả về cách viết tag đóng.

 • HTML5

  Tham khảo HTML5 sẽ bao gồm nhiều tag mới chỉ có trong HTML5, và giúp chúng ta nhận biết được tag nào là tag mới, tag nào không còn sử dụng, và quan trọng nhất là cách sử dụng từng tag riêng lẽ có trong HTML5

Tham khảo CSS

Với mỗi phần tham khảo CSS / CSS3 sẽ cho chúng ta hiểu đầy đủ hơn nhiều loại thuộc tính (property) khác nhau, các trường hợp được thể hiện đầy đủ đa dạng qua nhiều ví dụ cụ thể.

 • CSS

  Tham khảo CSS sẽ giúp cho chúng ta củng cố lại tất cả những gì đã biết về CSS, có rất nhiều thuộc tính hữu ích nhưng chưa được khai thác tốt, tại đây sẽ giúp bạn hiểu về chúng.

 • CSS3

  Tham khảo CSS3 là dạng tổng hợp của những thuộc tính mới trong CSS, cách sử dụng từng thuộc tính khác nhau, có nhiều ví dụ sinh động kèm theo.

Tham khảo jQuery

Hiện nay jQuery được sử dụng khá nhiều trong hầu hết các trang web, việc biết nó sẽ giúp cho chúng ta điều khiển các thành phần javascript dễ dàng.

 • JQUERY

  Tham khảo jQuery được cập nhật hầu như đầy đủ các hàm cần thiết, được viết sao cho dễ hiểu nhất cho người đọc, có nhiều ví dụ thực tế kèm theo.