Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <link /> xác định mối quan hệ giữa một tài liệu HTML và các tài nguyên bên ngoài.
  • Tag <link /> được dùng phổ biến nhất là link tới tài liệu css.
  • Tag <link /> được viết bên trong tag <head>

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
- ● Trong HTML5 có một số thuộc tính mới, và một số thay đổi cách dùng trong thuộc tính.

Cấu trúc

<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="filecss.css" />
<head>

Html viết:

<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="filecss.css" />
<head>

Tag <link /> đã liên kết "filecss.css" vào văn bản html.

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<link /> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <link thuoctinh="giatri" />

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính mới (Mới)
sizes chiều cao x chiều rộng sizes="20x20" Xác định kích cỡ của nguồn được liên kết, chỉ sử dụng cho rel="icon".
Thuộc tính như HTML4.01
href URL href="index.css" Đường dẫn tới các tại liệu liên quan.
media screen
tty
tv
projection
handheld
print
braille
aural
all
media="screen" Xác định những "media" gì được hiển thị trong tài liệu liên quan.
rel alternate
appendix
bookmark
chapter
contents
copyright
glossary
help
home
index
next
prev
section
start
stylesheet
subsection
rel="alternate" Xác định mối quan hệ giữa tại liệu hiện hành và các tài liệu liên quan.
type kiểu MIME type="image/gif" Xác định kiểu MIME của tài liệu liên quan.
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
charset Bộ mã ký tự charset="UTF-8" Không hỗ trợ trong HTML5.
rev alternate
appendix
bookmark
chapter
contents
copyright
glossary
help
home
index
next
prev
section
start
stylesheet
subsection
rev="alternate" Không hỗ trợ trong HTML5.
target _blank
_self
_top
_parent
frame_name
target="_blank" Không hỗ trợ trong HTML5.
Thuộc tính không được hỗ trợ trong phần lớn các trình duyệt
hreflang Mã ngôn ngữ hreflang="en" Xác định ngôn ngữ text của các tài liệu liên quan.
Không hỗ trợ trong phần lớn trình duyệt.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5