Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <dt> định nghĩa các đề mục trong danh sách (có thể xem như tiêu đề của các mục).
  • Các tag <dt> sử dụng kết hợp với <dl> (xác định danh sách) và <dd> (mô tả các mục trong danh sách).
  • Bên trong tag <dt> không có thể đặt tag khác bên trong, ngoại trừ các "nội tuyến" - inline

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
Không có sự khác biệt.

Cấu trúc

Viết bên trong tag <dl>, được sử dụng kèm với tag <dd>:

<dl>
<dt></dt>
<dd></dd>
</dl>

Html viết:

<dl>
<dt>Trái cây</dt>
<dd>Trái cam</dd>
<dt>Sinh tố</dt>
<dd>Mãng cầu</dd>
</dl>

Hiển thị trình duyệt:

Trái cây:
Trái cam
Sinh tố:
Mãng cầu

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<dt> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <dt thuoctinh="giatri"></dt>

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5

THÔNG BÁO LỖI