Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <dt> định nghĩa các đề mục trong danh sách (có thể xem như tiêu đề của các mục).
  • Các tag <dt> sử dụng kết hợp với <dl> (xác định danh sách) và <dd> (mô tả các mục trong danh sách).
  • Bên trong tag <dt> không có thể đặt tag khác bên trong, ngoại trừ các "nội tuyến" - inline

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
Không có sự khác biệt.

Cấu trúc

Viết bên trong tag <dl>, được sử dụng kèm với tag <dd>:

<dl>
<dt></dt>
<dd></dd>
</dl>

Html viết:

<dl>
<dt>Trái cây</dt>
<dd>Trái cam</dd>
<dt>Sinh tố</dt>
<dd>Mãng cầu</dd>
</dl>

Hiển thị trình duyệt:

Trái cây:
Trái cam
Sinh tố:
Mãng cầu

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<dt> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <dt thuoctinh="giatri"></dt>

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5