Định nghĩa và sử dụng

Tag <wbr> xác định text quá dài sẽ tự động xuống hàng (không tràn layout).

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
● Không hỗ trợ ● Đây là tag mới trong HTML5

Cấu trúc

<wbr></wbr>

Ví dụ

Xem ví dụ

Html viết:

<p>Đoạn text có thể làm vỡ <wbr>layoutttttttttttttttttttttttt</wbr></p>

Trình duyệt hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <wbr>:

Trình duyệt dành cho PC:

 • Internet Explorer9
 • Firefox3
 • Opera10
 • Google Chrome6
 • Safari5

Tag <wbr> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thiết bị hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản hệ điều hành và trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <wbr>:

ĐIỆN THOẠI (SMARTPHONE)

Hệ điều hành

 • IOS3.1
 • Android1.5
 • Window Phone7.5
 • BlackBerry6
 • Symbian5.2
 • WebOS1.4

Trình duyệt

 • firefox mobile8
 • Opera mobile11
 • Chrome mobile

MÁY TÍNH BẢNG (TABLETS)

Hệ điều hành

 • IOS3.2
 • Android3.2
 • BlackBerry10
 • WebOS3.0
 • PlayBook OS1.0

Trình duyệt

 • firefox mobile10
 • Opera mobile11
 • Chrome mobile

Thuộc tính

Cách sử dụng: <wbr thuoctinh="giatri"></wbr>

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5