Định nghĩa và sử dụng

  • Comment được sử dụng để chèn dòng chú thích vào source code, dòng chú thích này sẽ không hiển thị trên trình duyệt.
  • Có thể sử dụng comment để giải thích cho source code hay comment để đánh dấu phần đóng của một tag, điều này sẽ dễ dàng trong việc chỉnh sửa nội dung sau này.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
Không có sự khác biệt

Cấu trúc

Cấu trúc một comment trong file html:

<!-- Đây là một comment -->

Ví dụ

Html viết:

<div id="list">
<p>Nội dung</p>
<!-- id list --></div>

Trong ví dụ trên, thành phần comment: <!-- id list --> cho biết: đây là tag kết thúc của <div id="list">, đoạn text này sẽ không hiển thị ra trình duyệt.

Hiển thị trình duyệt:

Nội dung

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

comment được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.