Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <span> được sử dụng để nhóm các inline trong văn bản HTML.
  • Ta có thể dùng span kèm với css để định dạng một phần nội dung trong văn bản HTML

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
Không có sự khác biệt.

Cấu trúc

<span></span>

Ví dụ

Html viết:

<p>Đây là đoạn text có <span class="red">sử dụng</span> span.</p>

Hiển thị trình duyệt:

Đây là đoạn text có sử dụng span.

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<span> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <span thuoctinh="giatri"></span>

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5