<colgroup>

Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <colgroup> được sử dụng để định dạng cho một nhóm cột trong <table>
  • Tag <colgroup> hữu ích trong việc định dạng chung cho toàn bộ cột, thay vì đình dạng riêng, lặp lại cho mỗi hàng.
  • Tag <colgroup> chỉ được sử dụng bên trong tag <table>

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
- ● Đa số thuộc tính tùy chọn không hỗ trợ trong HTML5.

Cấu trúc

<table>
<colgroup></colgroup>
</table>

Ví dụ

Html viết:

<table>
<colgroup span="2" align="left"></colgroup>
<colgroup align="right" style="color:#0000FF;"></colgroup>
<tr>
<th>A</th>
<th>B</th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>10</td>
</tr>
</table>

Hiển thị trình duyệt:

A B
1 5
9 10

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<colgroup> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.
Chú ý: Firefox, Chrome, và Safari Chỉ có thuộc tính span và width được hỗ trợ, các thuộc tính khác thì không.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <colgroup thuoctinh="giatri"></colgroup>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính như HTML4.01
span Số span="5" Số lượng của một nhóm cột.
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
align left
right
center
justify
char
align="left" Không hỗ trợ trong HTML5.
char Ký tự char="a" Không hỗ trợ trong HTML5.
charoff Số charoff="5" Không hỗ trợ trong HTML5.
valign top
middle
bottom
baseline
valign="top" Không hỗ trợ trong HTML5.
width %
pixels
em
width="100px" Không hỗ trợ trong HTML5.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5