Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <base> định một địa chỉ mặc định hoặc một mục tiêu mặc định cho tất cả các liên kết trên một trang.
  • Tag <base> nằm bên trong thành phần <head>

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
Không có sự khác biệt.

Cấu trúc

<head>
<base href="" />
<base target="" />
</head>

Ví dụ

Html viết:

<head>
<base href="http://hocwebchuan.com" />
<base target="_blank" />
</head>

<body>
<p><a href="http://hocwebchuan.com">Xhtmlcss</a></p>
</body>

Thuộc tính target="_blank": click vào sẽ mở ra cửa sổ mới.

Ví dụ cho biết, tất cả link http://hocwebchuan.com trong văn bản HTML đều có thuộc tính target="_blank"

Hiển thị trình duyệt:

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<base /> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <base thuoctinh="giatri" />

Thuộc tính

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
href URL href="index.html" Xác định các URL cơ bản cho tất cả các URL tương đối trên trang.
Lưu ý: Các URL chính phải là các đường dẫn tuyệt đối.
target _blank
_parent
_self
_top
framename
target="_blank" Xác định nơi để mở tất cả các liên kết trong trang.
Không được hỗ trợ trong DTD Strict