Định nghĩa và sử dụng

Tag <head> khai báo thông tin cho trang HTML, những thông tin đó bao gồm: <title>, <meta />, <link /><script>

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
- Thuộc tính profile không được hỗ trợ trong HTML5.

Cấu trúc

<head>
</head>

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<link href="đường dẫn tới file css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen,print" />
<script type="text/javascript" src="đường dẫn tới file javascript"></script>
<title>Tiêu đề trang web</title>
</head>

<body>
<p>Nội dung</p>
</body>
</html>

 • Phần đầu <head> chứa các tag:

  • <meta />: khai báo thông tin cho văn bản HTML.
  • <link />: kết nối tới file css.
  • <script>: kết nối tới file javascript.
 • Phần thân <body>: tất cả nội dung được code trong phần thân sẽ hiển thị ra trình duyệt (những phần khác thì không).

Hiển thị trình duyệt:

Nội dung

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer 6
 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

<head> được hỗ trợ trong tất cả trình duyệt, bắt buộc phải có.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <head thuoctinh="giatri"></head>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
profile URL profile="reg.html" Không hỗ trợ trong HTML5.

Thuộc tính Tổng quát

Tất cả thuộc tính tổng quát được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5