Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <embed /> xác định nội dung nhúng như một plugin.
  • Tag <embed /> thường được dùng để chèn flash.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
● Không hỗ trợ ● Đây là tag mới trong HTML5

Cấu trúc

<embed />

Ví dụ

Xem ví dụ

Html viết:

<embed src="html.swf" />

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer6
  • Firefox3
  • Opera10
  • Google Chrome10
  • Safari3

Tag <embed /> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <embed thuoctinh="giatri" />

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
height pixel height="50px" Xác định chiều cao cho embed.
src URL src="swf/embed.swf" Xác định đường dẫn của embed.
type loại MIME type="image/gif" Xác định loại MIME cho embed.
width pixel width="100px" Xác định chiều rộng cho embed.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5