Ví dụ tag embed

Tag <embed /> xác định nội dung nhúng như một plugin.
Tag <embed /> thường được dùng để chèn flash.

HTML viết như sau:

<embed src="" />

Một trang đơn giản sử dụng tag <embed>

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head></head>

<body>
<embed src="effect01.swf" />
</body>
</html>