Ví dụ về các tag video

Tag <video> xác định một video, chẳng hạn như một đoạn phim hoặc một trường video.

HTML viết như sau:

<video src="" controls="controls">Dòng thông báo</video>

Một trang đơn giản sử dụng tag <video>

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head></head>

<body>
<video src="movie/coutdown.ogv" controls="controls">Trình duyệt của bạn không hỗ trợ thẻ video</video>
</body>
</html>

Chú ý là định dạng .ogv chỉ được hỗ trợ trong Firefox, Chrome, Opera.

Do các trình duyệt hỗ trợ kiểu MIME khác nhau, Firefox, Chrome, Opera hỗ trợ kiểu MIME là ".ogv" (thực ra là .ogg), còn Internet Explorer và Safari hỗ trợ kiểu MIME là ".mp4", nếu sử dụng thẻ <video> theo cách trên, chúng ta chỉ chạy được một trong hai nhóm trình duyệt, một nhóm là Firefox, Chrome, Opera, nhóm còn lại là Internet Explorer và Safari. Để chạy được cùng lúc cho các trình duyệt chúng ta sẽ chọn cách hiển thị cả 2 kiểu MIME bằng cách thông qua thuộc tính <source>

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head></head>

<body>
<video controls="controls" poster="index.files/coutdown.jpg" width="400" height="240">
<source src="movie/coutdown.mp4" type="video/mp4">
<source src="movie/coutdown.ogv" type="video/ogg">
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ thẻ video
</video>
</body>
</html>