Ví dụ về các tag output

Tag <output> đại diện cho kết quả của phép tính (giống như được thực hiện bởi script).
Tag <output> sử dụng kèm với tag <input /> để nhập giá trị.

HTML viết như sau:

<output></output>

Một trang đơn giản sử dụng tag <command>

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head></head>

<body>
<form action="">
<input name="num01" type="number" /> + <input name="num02" type="number" /> = <output name="result" onforminput="value=num01.valueAsNumber + num02.valueAsNumber">
</output>
</form>
</body>
</html>

+ =

Chú ý: bạn không thể xem kết quả trong trình duyệt Firefox 14 trở xuống, vì chưa hỗ trợ type="number" trong thẻ <input>.