Ví dụ về các tag progress

Tag <progress> mô tả tiến trình làm việc.
Tag <progress> thường được dùng để hiển thị việc download hay load thời gian.

HTML viết như sau:

<progress></progress>

Một trang đơn giản sử dụng tag <progress>

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head></head>

<body>
<p>Quá trình download được: <progress>90%</progress></p>
</body>
</html>

Quá trình download được: 90%