Ví dụ về các tag HTML5

Ví dụ về tag layout HTML5

<section id="layout">
  <header>
    HEADER

    <nav>NAV</nav>
  </header>

  <section id="pageBody">
    <section id="content">
      CONTENT
      <article>ARTICLE</article>
    </section>

    <aside>ASIDE</aside>
  </section>

  <ul>
    <li>BOX 1</li>
    <li>BOX 2</li>
    <li>BOX 3</li>
    <li>BOX 4</li>
  </ul>

  <footer>FOOTER</footer>
</section>
HEADER
CONTENT
ARTICLE
 • BOX 1
 • BOX 2
 • BOX 3
 • BOX 4
FOOTER

HTML5