Giới thiệu về CSS

Giới thiệu về CSS

  • CSS viết tắt của từ Cascading Style Sheets, được dùng để trang trí, định dạng, bố cục cho trang web, không có ý nghĩa trong việc thể hiện nội dung.
  • CSS là một file có phần mở rộng là .css, nhiệm vụ của nó là tách riêng phần định dạng (style) ra khỏi nội dung trang HTML.
  • Khi sử dụng CSS chúng ta sẽ dễ dàng quản lý nội dung trang HTML, dễ điều khiển phần định dạng, và đặc biệt là sẽ tốn ít thời gian khi code hay chỉnh sửa, giả sử các bạn có ~100 file HTML có tiêu đề như nhau, và bạn muốn tất cả các trang HTML này có tiêu đề được thay đổi sang màu xanh, thì CSS sẽ thực hiện việc thay đổi này chỉ với 1 dòng code.

Những bài học tiếp theo dành cho các bạn lần đầu làm quen với CSS, chỉ hướng dẫn một số tính chất cơ bản, thường dùng của thuộc tính CSS, mục đích là giúp các bạn học cách sử dụng các thuộc tính CSS thường dùng, vì vậy nếu muốn hiểu sâu hơn các bạn có thể xem thêm bên phần tham khảo.