Các thuộc tính định dạng cho text

Các thuộc tính định dạng cho text

Chuẩn bị

Tạo file HTML và CSS có cấu trúc thư mục và nội dung như sau:

Cấu trúc thư mục

 • Html

  • index.html
  • css

   • style.css

Click vào dấu [+] để xem cấu trúc.

HTML viết

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Tiêu đề trang web</title>
<link href="css/style.css" rel="stylesheet" media="screen,print" />
</head>

<body>
<div>
<p>Thành phần không có CSS.</p>
<p class="cssStyle">Thành phần có CSS.<br /> Thành phần có CSS.<br /> Thành phần có CSS.<br /> Thành phần có CSS.</p>
</div>
</body>
</html>

CSS viết

p.cssStyle {
}

Hiển thị trình duyệt khi chưa sử dụng CSS

Thành phần không có CSS.

Thành phần có CSS.
Thành phần có CSS.
Thành phần có CSS.
Thành phần có CSS.

Download phần chuẩn bị

Thuộc tính color

 • Thuộc tính color được dùng để định dạng màu sắc cho thành phần.
 • Tham khảo thêm về thuộc tính color.

Cấu trúc

tag {
  color: giá trị;
}

Giá trị của thuộc tính color: (Tham khảo)

 • Giá trị theo hệ thập lục phân: gồm dấu "#" kết hợp với dãy ký tự latin (chỉ bao gồm số hoặc chữ).
  VD: color: #ff0000;
 • Giá trị theo kết hợp màu RGB: Đây là dạng kết hợp của 3 loại màu, màu đỏ (Red), màu xanh lá (Green), màu xanh dương (Blue).
  VD: color: rgb(255,0,0); // chuỗi giá trị từ 0 tới 255
 • Giá trị theo tên tiếng anh: tên màu sắc viết bằng tiếng anh.
  VD: color: red;

CSS viết

p.cssStyle {
  color: #ff0000;
}

Hiển thị trình duyệt:

Thành phần không có CSS.

Thành phần có CSS.
Thành phần có CSS.
Thành phần có CSS.
Thành phần có CSS.

Thuộc tính font-size

 • Thuộc tính font-size được dùng để định dạng cỡ chữ cho thành phần.
 • Tham khảo thêm về thuộc tính font.

Cấu trúc

tag {
  font-size: giá trị;
}

Giá trị có thể được tính theo các loại đơn vị khác nhau (thường dùng nhất là dạng điểm ảnh - px, phần trăm - %, em).

CSS viết

p.cssStyle {
  font-size: 200%;
}

Hiển thị trình duyệt:

Thành phần không có CSS.

Thành phần có CSS.
Thành phần có CSS.
Thành phần có CSS.
Thành phần có CSS.

Thuộc tính font-family

 • Thuộc tính font-family được dùng để định dạng kiểu chữ cho thành phần.
 • Tham khảo thêm về thuộc tính font.

Cấu trúc

tag {
  font-family: kiểu chữ;
}

Font có nhiều kiểu chữ khác nhau, tham khảo thêm

CSS viết

p.cssStyle {
  font-family: "Courier New", Courier, monospace;
}

Hiển thị trình duyệt:

Thành phần không có CSS.

Thành phần có CSS.
Thành phần có CSS.
Thành phần có CSS.
Thành phần có CSS.

Thuộc tính font-weight

 • Thuộc tính font-weight được dùng để định dạng độ dày của chữ cho thành phần.
 • Tham khảo thêm về thuộc tính font.

Cấu trúc

tag {
  font-weight: giá trị;
}

Giá trị chính của font-weight gồm: bold, bolder, lighter, normal, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900

CSS viết

p.cssStyle {
  font-weight: bold;
}

Hiển thị trình duyệt:

Thành phần không có CSS.

Thành phần có CSS.
Thành phần có CSS.
Thành phần có CSS.
Thành phần có CSS.

Thuộc tính font-style

 • Thuộc tính font-style được dùng để định dạng kiểu chữ cho thành phần.
 • Tham khảo thêm về thuộc tính font.

Cấu trúc

tag {
  font-style: giá trị;
}

Các giá trị chính cho thuộc tính font-style gồm: italic, oblique, normal.

CSS viết

p.cssStyle {
  font-style: italic;
}

Hiển thị trình duyệt:

Thành phần không có CSS.

Thành phần có CSS.
Thành phần có CSS.
Thành phần có CSS.
Thành phần có CSS.

Thuộc tính letter-spacing

 • Thuộc tính letter-spacing được dùng để định dạng khoảng cách các ký tự cho thành phần.
 • Tham khảo thêm về thuộc tính letter-spacing.

Cấu trúc

tag {
  letter-spacing: giá trị;
}

Giá trị có thể được tính theo các loại đơn vị khác nhau (thường dùng nhất là dạng điểm ảnh - px, phần trăm - %, em).

CSS viết

p.cssStyle {
  letter-spacing: 5px;
}

Hiển thị trình duyệt:

Thành phần không có CSS.

Thành phần có CSS.
Thành phần có CSS.
Thành phần có CSS.
Thành phần có CSS.

Thuộc tính line-height

 • Thuộc tính line-height được dùng để định dạng khoảng cách các dòng cho thành phần.
 • Tham khảo thêm về thuộc tính line-height.

Cấu trúc

tag {
  line-height: giá trị;
}

Giá trị có thể là số không đơn vị hoặc có đơn vị, tham khảo các loại đơn vị khác nhau.

CSS viết

p.cssStyle {
  line-height: 5;
}

Hiển thị trình duyệt:

Thành phần không có CSS.

Thành phần có CSS.
Thành phần có CSS.
Thành phần có CSS.
Thành phần có CSS.

Thuộc tính text-decoration

 • Thuộc tính text-decoration được dùng xác định thành phần có gạch dưới hay không.
 • Tham khảo thêm về thuộc tính text-decoration.

Cấu trúc

tag {
  text-decoration: giá trị;
}

Các giá trị chính cho thuộc tính text-decoration gồm: blink, line-through, overline, underline, none

CSS viết

p.cssStyle {
  text-decoration: underline;
}

Hiển thị trình duyệt:

Thành phần không có CSS.

Thành phần có CSS.
Thành phần có CSS.
Thành phần có CSS.
Thành phần có CSS.

Thuộc tính word-spacing

 • Thuộc tính word-spacing được dùng để định dạng khoảng cách giữa các từ cho thành phần.
 • Tham khảo thêm về thuộc tính word-spacing.

Cấu trúc

tag {
  word-spacing: giá trị;
}

Giá trị có thể được tính theo các loại đơn vị khác nhau (thường dùng nhất là dạng điểm ảnh - px, phần trăm - %, em).

CSS viết

p.cssStyle {
  word-spacing: 10px;
}

Hiển thị trình duyệt:

Thành phần không có CSS.

Thành phần có CSS.
Thành phần có CSS.
Thành phần có CSS.
Thành phần có CSS.