Thuộc tính letter-spacing

Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính letter-spacing tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các ký tự trong đoạn text.

Cấu trúc

tag {
    letter-spacing: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
letter-spacing normal letter-spacing: normal; Không tăng khoảng cách giữa các ký tự cho chữ.
đơn vị letter-spacing: 2px; Tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các ký tự.
inherit letter-spacing: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>HỌC WEB CHUẨN</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

HỌC WEB CHUẨN

CSS viết:

p {
    letter-spacing: 5px;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

HỌC WEB CHUẨN

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

Thuộc tính letter-spacing được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inherit" không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !Doctype