Thuộc tính background

Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính background được dùng để định dạng nền (background) cho thành phần.

Cấu trúc

tag {
    Thuộc tính: giá trị;
}

Với thuộc tính và giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
background-attachment fixed
scroll
background-attachment :fixed; Xác định thành phần nền được cố định hoặc cuộn so với trang.
Được sử dụng kèm với giá trị background-image
background-color mã màu
tên màu
Giá trị rgb
background-color :#ff0000;
background-color: red;
background-color: rgb(255,0,0);
Xác định màu nền cho thành phần.
background-image url(đường dẫn hình) background-image: url(ico_arrow.gif); Xác định hình ảnh nền cho thành phần.
background-position left
right
top
bottom
px
%
background-position: left top; Xác định vị trí hình ảnh nền cho thành phần.
Được sử dụng kèm với giá trị background-image.
background-repeat repeat-x
repeat-y
repeat
no-repeat
background-repeat: repeat-x; Xác định hình ảnh nền được lặp như thế nào.
background Một hoặc nhiều giá trị của các thuộc tính trên background: url(ico_arrow.gif) repeat-x left top; Có giá trị riêng lẻ hoặc tổng hợp các thuộc tính trên.

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>Đây là tag p có sử dụng thuộc tính background.</p>
</body>
</html>

CSS viết:

p { 
    background: #ffff00; 
}

Hiển thị trình duyệt:

Đây là tag p có sử dụng thuộc tính background.

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

Thuộc tính background được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.