Thuộc tính direction

Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính direction xác định hướng cho văn bản.

Cấu trúc

tag {
  direction: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
direction ltr direction: ltr; Hướng văn bản từ trái sang phải, đây là mặc định của direction.
rtl direction: rtl; Hướng văn bản từ phải sang trái.
inherit direction: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p class="directionLtr">HỌC WEB CHUẨN</p>
<p class="directionRtl">HỌC WEB CHUẨN</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

HỌC WEB CHUẨN

HỌC WEB CHUẨN

CSS viết:

p.directionLtr {
  direction: ltr;
}

p.directionRtl {
  direction: rtl;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

HỌC WEB CHUẨN

HỌC WEB CHUẨN

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

Thuộc tính direction được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inherit" không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !Doctype