Thuộc tính page-break-inside

Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính page-break-inside xác định các phân chia văn bản ngay bên trong thành phần.

Thuộc tính page-break-inside thường sử dụng cho văn bản print.

Cấu trúc

tag {
    page-break-inside: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
page-break-inside auto page-break-inside: auto; Phân chia văn bản ngay bên trong thành phần nếu cần thiết, đây là dạng mặc định.
always page-break-inside: always; Phân chia văn bản ngay bên trong thành phần.
avoid page-break-inside: avoid; Tránh phân chia văn bản ngay bên trong thành phần.
left page-break-inside: left; Phân chia văn bản ngay bên trong, bên trái thành phần.
right page-break-inside: right; Phân chia văn bản ngay bên trong, bên phải thành phần.
inherit page-break-inside: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>HỌC WEB CHUẨN</p>
<p class="breakInside">HỌC WEB CHUẨN</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

HỌC WEB CHUẨN

HỌC WEB CHUẨN

CSS viết:

p.breakInside {
    page-break-inside: always;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

HỌC WEB CHUẨN

HỌC WEB CHUẨN

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

Thuộc tính page-break-inside được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Từ trình duyệt IE8 trở xuống không hỗ trợ giá trị: left, right, inherit.

Từ trình duyệt Firefox, Chrome, Safari không hỗ trợ giá trị: avoid, left, right.