Thuộc tính left

Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính left được dùng để định vị trí bên trái (left) cho thành phần khi sử dụng thuộc tính position, với khoảng cách được tính từ mép trái ngoài cùng của thành phần bao ngoài.

Chú ý: thuộc tính left sẽ không có tác dụng khi position có giá trị là static

Cấu trúc

tag {
  left: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
left Khoảng cách left: 20px; Khoảng cách tính từ mép trái ngoài cùng của thành phần bao ngoài, đơn vị có thể là px, em, %, ...
auto left: auto; Khoảng cách tự động (các trình duyệt sẽ có cách tính khoảng cách khác nhau), đây là mặc định của thuộc tính left.
inherit left: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<div>
<p>Đây là tag p có vị trí bên trái (left)</p>
</div>
</body>
</html>

CSS viết:

Giả sử ta có một block có các giá trị position như bên dưới (Xem thêm thuộc tính position).

div {
  border: 1px solid #ff0000;
  height: 100px; 
  position: relative;
}

div p { 
  position: absolute;
}

Hiển thị trình duyệt khi chưa sử dụng thuộc tính left:

Đây là tag p có vị trí bên trái (left)

Thêm thuộc tính left vào CSS, ta có:

div {
  border: 1px solid #ff0000;
  height: 100px; 
  position: relative;
}

div p { 
  position: absolute;
  left: 30px;
}

Hiển thị trình duyệt khi sử dụng thuộc tính left:

Đây là tag p có vị trí bên trái (left)

Khoảng cách tính từ mép bên trái của block so với đoạn text là 30px.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

Thuộc tính left được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inherit" không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !Doctype