Thuộc tính display

Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính display xác định loại hiển thị của thành phần.

Cấu trúc

tag {
    display: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
display block display: block; Thành phần hiển thị như một khối, khi sử dụng giá trị block thành phần sẽ đứng một hàng độc lập so với thành phần trước và sau nó.
inline display: inline; Thành phần sẽ hiển thị như một nội tuyến (inline, không ngắt dòng), đây là dạng mặc định.
inline-block display: inline-block; Thành phần sẽ hiển thị như một khối, nhưng là một khối nội tuyến.
inline-table display: inline-table; Thành phần sẽ hiển thị như một khối nội tuyến, đối xử tương tự <table>, không ngắt dòng trước và sau thành phần.
list-item display: list-item; Thành phần sẽ hiển thị như một khối và một nội tuyến cho các điểm đánh dấu danh sách.
none display: none; Thành phần không hiển thị.
run-in display: run-in; Thành phần sẽ hiển thị như một khối hoặc một nội tuyến, tùy thuộc vào bối cảnh.
table display: table; Thành phần sẽ đối xử như một table, ngắt dòng trước và sau thành phần.
table-caption display: table-caption; Thành phần sẽ đối xử như một <caption> của table.
table-cell display: table-cell; Thành phần sẽ đối xử như một ô trong table.
table-column display: table-column; Thành phần sẽ đối xử như một cột trong table.
table-column-group display: table-column-group; Thành phần sẽ đối xử như một nhóm cột (<colgroup>) trong table.
table-footer-group display: table-footer-group; Thành phần sẽ đối xử như một nhóm footer (<tfoot>) trong table.
table-header-group display: table-header-group; Thành phần sẽ đối xử như một nhóm header (<thead>) trong table.
table-row display: table-row; Thành phần sẽ đối xử như một hàng trong table.
table-row-group display: table-row-group; Thành phần sẽ đối xử như một nhóm hàng trong table.
inherit display: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>HỌC WEB CHUẨN : </p>
<p>Kiến thức nhỏ cho web hiện đại</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

HỌC WEB CHUẨN :

Kiến thức nhỏ cho web hiện đại

CSS viết:

p {
    display: inline;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

HỌC WEB CHUẨN :

Kiến thức nhỏ cho web hiện đại

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

Thuộc tính display được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inline-table", "run-in", "table", "table-caption", "table-cell", "table-column", "table-column-group", "table-row", "table-row-group", "inherit" không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !Doctype