Thuộc tính white-space

Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính white-space xác định khoảng trắng có bên trong thành phần được xử lý như thế nào.

Cấu trúc

tag {
    white-space: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
white-space normal white-space: normal; Khoảng trắng sẽ thể hiện bình thường, đây là dạng mặc định.
nowrap white-space: nowrap; Văn bản sẽ hiển thị trên cùng một hàng, chỉ xuống hàng khi gặp thẻ <br />.
pre white-space: pre; Khoảng trắng sẽ do trình duyệt điều khiển, văn bản sẽ hiển thị trên cùng một hàng, chỉ ngắt dòng tại đoạn văn bản sử dụng thẻ <pre>.
pre-line white-space: pre-line; Văn bản sẽ tự động bao lại khi cần thiết, và xuống hàng.
pre-wrap white-space: pre-wrap; Khoảng trắng sẽ do trình duyệt điều khiển, văn bản sẽ tự động bao lại khi cần thiết, và xuống hàng.
inherit white-space: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>Đây là đoạn text có chiều dài hai dòng, chúng ta sẽ sử dụng đoạn text này để dùng làm ví dụ 
cho <span>thuộc tính white-space</span></p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Đây là đoạn text có chiều dài hai dòng, chúng ta sẽ sử dụng đoạn text này để dùng làm ví dụ cho thuộc tính white-space

CSS viết:

p span {
    white-space: nowrap;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

Đây là đoạn text có chiều dài hai dòng, chúng ta sẽ sử dụng đoạn text này để dùng làm ví dụ cho thuộc tính white-space

Trên ví dụ trên ta đã dùng thuộc tính white-space: nowrap; cho thành phần <span>, do đó đoạn text trong thành phần <span> sẽ hiển thị trên cùng một dòng.

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

Thuộc tính white-space được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inherit" không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !Doctype