Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <br /> là tag dùng để xuống hàng trong cùng đoạn văn, giống phím "Enter".
  • Tag <br /> là tag trống, nó không có thẻ kết thúc.

Sự khác nhau giữa HTML và XHTML

HTML4.01 XHTML1.0 XHTML1.1
Không cần kết thúc tag <br> Cần khoảng trắng và ký tự "/" để kết thúc tag <br />

Cấu trúc

<br />

Cần thiết phải có "khoảng trắng" và dấu "/" để chính xác trong tất cả các phiên bản HTML.

Ví dụ

Html viết:

<p>Dòng text dài cần xuống hàng<br />Đã xuống hàng.</p>

Hiển thị trình duyệt:

Dòng text dài cần xuống hàng
Đã xuống hàng.

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<br /> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <br thuoctinh="giatri" />

Thuộc tính tổng quát (xem thêm)

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
class Tên class class="section" Tên class
id Tên id id="layout" Xác định tên id cho thành phần, mỗi thành phần chỉ có một id duy nhất (hoặc một id chỉ có trong một thành phần) trong một văn bản HTML
style Kiểu định dạng style="color: red" Xác định một định dạng cho một thành phần.
title Text title="Đây là title" Xác định thêm thông tin cho thành phần.