Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <abbr> mô tả một cụm từ viết tắt.
  • Khi tag này được dùng, ta đã cung cấp những thông tin hữu ích cho trình duyệt, hệ thống dịch thuật, và công cụ tìm kiếm.

Sự khác nhau giữa HTML và XHTML

HTML4.01 XHTML1.0 XHTML1.1
Không có sự khác nhau

Cấu trúc

<abbr title=""></abbr>

title="" là thuộc tính trong <abbr>, nhằm giải thích nghĩa cho từ viết tắt.

Ví dụ

Html viết:

<p><abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> là một Tổ chức Y tế Thế giới.</p>

Hiển thị trình duyệt:

WHO là một Tổ chức Y tế Thế giới.

Trong đoạn trên, ta đã biết "WHO" là viết tắt của "World Health Organization".

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

Tag <abbr> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt, ngoại trừ trình duyệt IE6 trở xuống.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <abbr thuoctinh="giatri"></abbr>

Thuộc tính tổng quát (xem thêm)

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
class Tên class class="section" Tên class
dir rtl
ltr
dir="rtl" Xác định hướng văn bản cho các nội dung trong một thành phần.
id Tên id id="layout" Xác định tên id cho thành phần, mỗi thành phần chỉ có một id duy nhất (hoặc một id chỉ có trong một thành phần) trong một văn bản HTML
lang Mã ngôn ngữ lang="vi" Xác định mã ngôn ngữ cho nội dung trong một thành phần.
style Kiểu định dạng style="color: red" Xác định một định dạng cho một thành phần.
title Text title="Đây là title" Xác định thêm thông tin cho thành phần.
xml:lang Mã ngôn ngữ lang="vi" Xác định mã ngôn ngữ cho nội dung trong một thành phần, trong văn bản XHTML.

Thuộc tính sự kiện

Không được hỗ trợ trong DTD Strict

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
onclick Code script onclick="code" Script chạy khi click chuột.
ondblclick Code script ondblclick="code" Script chạy khi double click chuột.
onmousedown Code script onmousedown="code" Script chạy khi button chuột được nhấn.
onmousemove Code script onmousemove="code" Script chạy khi di chuyển con trỏ chuột.
onmouseout Code script onmouseout="code" Script chạy khi di chuyển con trỏ chuột ra khỏi thành phần.
onmouseover Code script onmouseover="code" Script chạy khi di chuyển con trỏ chuột di chuyển trên thành phần.
onmouseup Code script onmouseup="code" Script chạy khi button chuột được thả ra.
onkeydown Code script onkeydown="code" Script chạy khi nút trên bàn phím được nhấn.
onkeypress Code script onkeypress="code" Script chạy khi nút trên bàn phím được nhấn và thả ra.
onkeyup Code script onkeyup="code" Script chạy khi nút trên bàn phím được thả ra.