<blockquote>

Định nghĩa và sử dụng

Tag <blockquote> xác định một đoạn trích dẫn dài.

  • Khi sử dụng, trình duyệt sẽ chèn một khoảng trắng vào trước và sau thành phần <blockquote>, và trình duyệt cũng canh lề cho thành phần này.

Sự khác nhau giữa HTML và XHTML

HTML4.01 XHTML1.0 XHTML1.1
Không có sự khác biệt

Cấu trúc

<blockquote></blockquote>

Ví dụ

Html viết:

<blockquote>
<p>Đây là một đoạn trích dẫn dài, rất dài...</p>
<p>Thêm một đoạn trích dẫn dài, rất dài...</p>
</blockquote>

Hiển thị trình duyệt:

Đây là một đoạn trích dẫn dài, rất dài...

Thêm một đoạn trích dẫn dài, rất dài...

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<blockquote> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt, tuy nhiên các trình duyệt sẽ hiển thị không giống nhau.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <blockquote thuoctinh="giatri"></blockquote>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
cite URL cite="bquote/" Xác định nguồn cho <blockquote>.
Không hỗ trợ trong phần lớn trình duyệt

Thuộc tính tổng quát (xem thêm)

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
class Tên class class="section" Tên class
dir rtl
ltr
dir="rtl" Xác định hướng văn bản cho các nội dung trong một thành phần.
id Tên id id="layout" Xác định tên id cho thành phần, mỗi thành phần chỉ có một id duy nhất (hoặc một id chỉ có trong một thành phần) trong một văn bản HTML
lang Mã ngôn ngữ lang="vi" Xác định mã ngôn ngữ cho nội dung trong một thành phần.
style Kiểu định dạng style="color: red" Xác định một định dạng cho một thành phần.
title Text title="Đây là title" Xác định thêm thông tin cho thành phần.
xml:lang Mã ngôn ngữ lang="vi" Xác định mã ngôn ngữ cho nội dung trong một thành phần, trong văn bản XHTML.

Thuộc tính sự kiện

Không được hỗ trợ trong DTD Strict

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
onclick Code script onclick="code" Script chạy khi click chuột.
ondblclick Code script ondblclick="code" Script chạy khi double click chuột.
onmousedown Code script onmousedown="code" Script chạy khi button chuột được nhấn.
onmousemove Code script onmousemove="code" Script chạy khi di chuyển con trỏ chuột.
onmouseout Code script onmouseout="code" Script chạy khi di chuyển con trỏ chuột ra khỏi thành phần.
onmouseover Code script onmouseover="code" Script chạy khi di chuyển con trỏ chuột di chuyển trên thành phần.
onmouseup Code script onmouseup="code" Script chạy khi button chuột được thả ra.
onkeydown Code script onkeydown="code" Script chạy khi nút trên bàn phím được nhấn.
onkeypress Code script onkeypress="code" Script chạy khi nút trên bàn phím được nhấn và thả ra.
onkeyup Code script onkeyup="code" Script chạy khi nút trên bàn phím được thả ra.