<script>

Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <script> dùng để xác định một kịch bản (script) phía máy khách (clien), chẳng hạn như javascript.
  • Tag <script> đòi hỏi thuộc tính type, xác định kiểu MIME của <script>.
  • Tag <script> sử dụng chung cho javascript: thao tác hình ảnh, check form, thay đổi tự động nội dung.
  • Ta có thể sử dụng tag <noscript> để hiển thị những nội dung mà trình duyệt bị người dùng vô hiệu hóa hoặc không hỗ trợ <script>.

Sự khác nhau giữa HTML và XHTML

HTML4.01 XHTML1.0 XHTML1.1
Không có sự khác biệt

Cấu trúc

<script></script>

Ví dụ

Html viết:

<script type="text/javascript">
document.write("Hello World!")
<script>

Hiển thị trình duyệt:

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<script> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <script thuoctinh="giatri"></script>

Thuộc tính bắt buộc

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
type MIME-type type="image/gif" Xác định kiểu MIME của <script>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
charset Bộ mã ký tự charset="UTF-8" Xác định mã hóa ký tự được sử dụng trong một tập tin <script> bên ngoài
defer defer defer="defer" Chỉ định rằng việc thực hiện các <script> nên được hoãn lại (trì hoãn) cho đến khi trang đã được load.
src URL src="js/script.js" Xác định đường dẫn URL tới một <script> bên ngoài.
xml:space preserve - Xác định các khoảng trắng bên trong <script> được giữ nguyên.