Ví dụ về các thẻ trong HTML

Ví dụ về thẻ liên kết

Ví dụ về image

Ví dụ về đoạn văn bản

Ví dụ về thẻ list

Ví dụ về form

Ví dụ về thẻ table